Тэмцээний хуваарь

2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ II, III ТҮВШНИЙ БОЛОН
ОРОЛЦОХ V ТҮВШНИЙ ТЭМЦЭЭНИЙ ХУВААРЬ

7 хоног бүрийн Бямба, Ням гаригуудад сургалт, бэлтгэлийн зорилготой I түвшний тэмцээнүүд тогтмол зохиогдоно.

Тайлбар: Тэмцээний IPSC түвшинг эндээс үзнэ үү.

Холбоотой хамтран тэмцээн, сургалт, бусад үйл ажиллагаа зохион байгуулах тохиолдолд дээрх хуваарьт нийцүүлэн зохицуулалт хийнэ.