Инструкторын журам

МОНГОЛЫН ПРАКТИК БУУДЛАГЫН ХОЛБООНЫ
ИНСТРУКТОР БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмаар “Монголын Практик Буудлагын Холбоо” ТББ (цаашид “Холбоо” гэх)-ын практик буудлагын инструктор багш нарын зэрэглэлийг тогтоох болон эрх, үүрэгтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна.
1.2. Энэхүү журмыг “Монголын Практик Буудлагын Холбоо” ТББ, түүний харьяа нэгжүүдэд дагаж мөрдөнө.

Хоёр. Инструкторын зэрэглэл, зэрэглэл тогтоох комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах зарчим

2.1. Холбооны инструкторын сургалтад зохих ёсоор хамрагдсан, практик буудлагын чиглэлээр сургалт явуулах эрх авсан иргэнийг инструктор гэнэ.

2.2. Холбооны инструкторыг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
2.2.1. Спортын инструктор:
2.2.1.1. Инструктор
2.2.1.2. 1-р зэргийн инструктор,
2.2.1.3. Ахлах инструктор,

2.2.2. Албаны сургалтын инструктор:
2.2.2.1. Албаны инструктор,
2.2.2.2. Албаны сургалтын аргазүйч инструктор

2.3. Спортын инструкторын зэрэглэлийг Инструктор, 1-р зэргийн инструктор, Ахлах инструктор гэсэн дарааллаар олгоно.
2.4. Албаны инструктор болон албаны сургалтын аргазүйч инструкторын зэргийг зөвхөн төрийн тусгай болон цэрэгжсэн албанд алба хааж байгаа алба хаагчдад олгоно.
2.5. Ахлах инструктор, 1-р зэргийн инструктор, албаны сургалтын аргазүйч Зөвлөлийн зэрэг олгох Комиссын дүгнэлтийг үндэслэн Холбооны Төв зөвлөлийн шийдвэрээр олгоно.
2.6. Инструктор, албаны инструкторын зэргийг Холбооны Салбар зөвлөлийн Зөвлөлийн зэрэг олгох Комиссын шийдвэрээр олгоно.
2.7. Инструкторын зэргийг Холбооны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар батална.
2.8. Зэрэглэлийг аттестатаар тогтооно.
2.9. Аттестатаар мэргэжлийн түвшин, спортын амжилт, ажлын болон хувийн зан чанар, суралцагч нарынх нь амжилтыг үндэслэн зэргийг тогтооно.
2.10. Инструкторын зэрэг олгох аттестатыг зэрэг олгох Төв Комисс явуулна
2.11. Комиссын бүрэлдэхүүнийг Холбооны Удирдах Зөвлөлөөс батална. Комиссын бүрэлдэхүүнд: Инструкторын зөвлөлийн дарга болон түүний орлогч нар, Удирдах Зөвлөлийн гишүүд байна.
2.12. Комисс байнга ажиллана. Зэрэг олгох Төв Комисс хагас жил тутам нэгээс багагүй удаа хуралдана. Комиссын шийдвэрийг протоколоор хөтөлж дарга болон нарийн бичгийн дарга нар баталгаажуулна.
2.13. Инструкторын зэрэг горилогчийн тухай баримт бичиг, мэдээллийн үнэн зөвийг санал болгосон байгууллага, салбар зөвлөлийн удирдлагууд хариуцна.

Гурав. Инструкторын зэрэг олгох нөхцөл

3.1. Практик буудлагын инструктор нь Холбооны гишүүн болоод 2 жил болсон, спортын 1 ба түүнээс дээш зэрэг, цолтой, шүүгчийн үүргийг гүйцэтгэж байсан, 40 цагийн инструкторын программт сургалтад хамрагдаж (Хавсралт № 1 ба № 5 ) заасан норматив болон онолын шалгалтад тэнцсэн Монгол улсын иргэн байна. Холбооны Салбар зөвлөлийн санал болгосноор инструкторын зэргийг дээрх шаардлагыг хангасан иргэнд олгоно.
3.2. Практик буудлагын 1-р зэргийн инструктор нь Холбооны гишүүн болоод 2-оос дээш жил болсон, практик буудлагын шүүгчийн сургалтанд хамрагдсан, 1-ээс дээш зэрэгтэй, 10-аас цөөнгүй тамирчныг сургасан хавсралт №5-н онолын шалгалтад тэнцсэн, хавсралт №2-н инструкторын норматив биелүүлсэн, 3-р түвшингээс дээш тэмцээний хувийн болон багийн дүнгээр ялсан ялагчийг дасгалжуулан бэлтгэсэн Монгол Улсын иргэн байна.
3.3. Практик буудлагын ахлах инструктор нь 1-р зэрэгтэй, спортын мастер цолтой /Монгол Улсн аварга болон гадаад улсад зохион байгуулагдсан 3-р түвшний тэмцээний ялагч/, хавсралт №2 инструкторын нормативыг гүйцэтгэсэн, инструктороор 5-с доошгүй жил ажиллаж байгаа. Холбооны гишүүн 25-аас цөөнгүй тамирчныг сургасан, 4-р түвшнээс дээш тэмцээний хувийн дүнгээр болон багийн дүнгээр ялсан ялагчийг дасгалжуулан сургасан Монгол Улсын иргэн байна.
3.4. Ахлах инструкторын зэргийг биеийн тамирын тусгай дээд боловсрол, эсвэл заах арга зүйн дээд боловсрол эзэмшсэн иргэнд олгож болно.
3.5. Ахлах инструкторыг Инструкторын зөвлөлийн санал болгосноор Удирдах Зөвлөл батална.
3.6. Практик буудлагын албаны инструктор нь Холбооны гишүүнд бүртгэлтэй, Холбооны 80 цагийн хөтөлбөртэй албаны инструкторын сургалт төгссөн, хавсралт №3 онолын шалгалтад тэнцсэн, хавсралт №1 инструкторын норматив биелүүлсэн, төрийн тусгай алба хаагч байна. Албаны инструкторын зэргийг тухайн албаны дарга эсвэл Холбооны салбар зөвлөлийн санал болгосноор Удирдах Зөвлөл олгоно.
3.7. Практик буудлагын албаны арга зүйч инструкторын зэргийг Холбооны шүүгчийн сургалтад хамрагдсан, албаны инструкторын зэргийг аваад 2-оос доошгүй жил болсон, хавсралт №3 онолын шалгалтад тэнцсэн, хавсралт №2 инструкторын норматив биелүүлсэн, Холбооны гишүүн, төрийн тусгай алба хаагчид олгоно.
3.8. Албаны арга зүйч инструкторын зэргийг тухайн албаны дарга эсвэл Холбооны салбар, зөвлөлийн санал болгосноор Удирдах Зөвлөл олгоно.
3.9. Практик буудлагын инструкторт үнэмлэх, тэмдэг олгож, Холбооны албан ёсны цахим хуудаст байрлуулна. Албаны инструкторын нэрийг тухайн албаны даргын зөвшөөрлөөр цахим хуудаст тавина.

Дөрөв. Холбооны практик буудлагын Инструкторын зөвлөл

4.1. Холбооны инструкторуудыг Инструкторын зөвлөл болгож зохион байгуулна.

4.2. Инструкторын зөвлөл нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:
4.2.1. Практик буудлага болон бусад буудлагын спортын төрлүүдийг түгээн сурталчлах,
4.2.2. Буудлагын тамирчдыг бэлтгэх шинэ арга зүйг боловсруулах,
4.2.3. Галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах арга барилд сургах,
4.2.4. Инструкторын сургалт бэлтгэлийг хангах,
4.2.5. Шинэ инструктор бэлтгэх,
4.2.6. Инструкторын зэрэг ахиулах, зэрэглэл тогтоох,
4.2.7. Үндэсний шигшээ багийг олон улсын тэмцээнд бэлтгэх,
4.2.8. Холбооны инструкторуудын сургасан тамирчдын бүртгэл, судалгааг хөтлөх,
4.2.9. Инструкторын алдаа, оноог бүртгэх.

4.3. Инструкторын зөвлөлийн гишүүд нь зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга болон ахлах инструктороос бүрдэнэ. Дарга болон ахлах инструктор нь шийдвэр гаргахад саналын эрхтэй байна.
4.4. Нарийн бичгийн дарга санал өгөх эрхгүй.
4.5. Инструкторын зөвлөлийн дарга болон түүний орлогчийг Холбооны Удирдах зөвлөлөөс томилно.

Тав. Практик буудлагын инструкторын эрх

5.1. Практик буудлагын инструктор дараах эрхтэй:
5.1.1. Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуульд заасан шаардлага хангасан, Холбооны салбар зөвлөлийн болон төв зөвлөлийн саналаар тус холбооны гишүүн болохоор элсэж байгаа Монгол Улсын иргэнд галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах арга, техникт сургаж болно. Холбооны спортын дүрэм хөтөлбөрийн хүрээнд тус холбооны гишүүнээр элсэж байгаа Монгол Улсын иргэнд анхан шатны сургалтыг явуулж болно.
5.1.2. Инструкторын зөвлөлд тухайн буудагч тамирчдын сургалтын талаар санал оруулах.
5.1.3. Инструкторын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хамаарах мэдээлэл дүрмийн өөрчлөлт болон практик буудлагын сургалтын талаарх зэрэг мэдээллийг холбооны удирдлагаас авах.
5.1.4. Инструкторын зэрэглэлд тохирсон үнэмлэх тэмдэг зэргийг авах.
5.1.5. Олон Улсын Практик Буудлагын Холбоо (цаашид “ОУПБХ” гэх) болон Холбооны сургалтын хөтөлбөр, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд тамирчдыг бэлтгэх үйл ажиллагааны орлогоос шагнал урамшуулал авах.

5.2. Нэгдүгээр зэргийн инструкторын эрх:
5.2.1. Монгол Улсын Галт зэвсгийн хуулинд заасан шаардлага хангасан, Холбооны салбар зөвлөлийн болон төв зөвлөлийн саналаар тус холбооны гишүүн болохоор элсэж байгаа Монгол Улсын иргэнд галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах арга, техникт сургаж болно.
5.2.2. Холбоонд гишүүнээр элсэж байгаа Монгол Улсын иргэдэд спортын дүрэм хөтөлбөрийн хүрээнд анхан шатны сургалтыг явуулах.
5.2.3. Инструкторын зөвлөлд буудлагын тамирчдын сургалтын талаар санал оруулах
5.2.4. Инструкторын зөвлөлийн даргын захирамжаар тусгай үүрэг бүхий албаны удирдлагын зөвшөөрөл буюу хүсэлтээр практик буудлагын албаны сургалтын инструкторыг бэлтгэх, сургалтыг явуулах.
5.2.5. Салбар зөвлөлийн шигшээ баг тамирчдыг тэмцэээн уралдаанд бэлтгэх өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой дүрмийн өөрчлөлт, практик буудлагын сургалтын хөтөлбөр болон бусад мэдээллийг холбооны удирдлагаас авах.
5.2.6. Мэргэжлийн зэргийн шаардлага хангасан тохиолдолд журамд заагдсаны дагуу практик буудлагын инструкторын үнэмлэх, тэмдгийг авах
5.2.7. ОУПБХ болон Холбооны сургалтын хөтөлбөр, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд тамирчдыг бэлтгэх үйл ажиллагааны орлогоос шагнал урамшуулал авах
5.2.8. Төрийн тусгай албад болон тусгай эрх үүрэг бүхий хуулийн этгээдийн алба хаагчдын галын бэлтгэлийг сайжруулахад хамтран ажиллах.

5.3. Ахлах инструктор дараах эрхтэй:
5.3.1. Монгол Улсын Галт зэвсгийн хуулинд заасан шаардлага хангасан, Холбооны салбар зөвлөлийн болон төв зөвлөлийн саналаар тус холбооны гишүүн болохоор элсэж байгаа Монгол Улсын иргэнийг галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах арга, техникт сургаж болно.
5.3.2. Холбоонд гишүүнээр элсэж байгаа Монгол Улсын иргэдэд спортын дүрэм хөтөлбөрийн хүрээнд анхан шатны сургалтыг явуулах.
5.3.3. Инструкторын зөвлөлд буудлагын тамирчдын сургалтын талаар санал оруулах
5.3.4. Инструкторын зөвлөлийн даргын зөвшөөрлөөр албаны инструктор, албаны арга зүйч инструктор, практик буудлагын инструкторыг сургах эрхтэй.
5.3.5. Салбар зөвлөлийн болон үндэсний шигшээ багийг тэмцээн уралдаанд бэлтгэх
5.3.6. Инструкторын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хамаарах мэдээлэл дүрмийн өөрчлөлт болон практик буудлагын сургалтын талаарх зэрэг мэдээллийг холбооны удирдлагаас авах.
5.3.7. Инструкторын зэрэглэлд тохирсон үнэмлэх тэмдэг зэргийг авах.
5.3.8. ОУПБХ болон Холбооны сургалтын хөтөлбөр, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд тамирчдыг бэлтгэх үйл ажиллагааны орлогоос шагнал урамшуулал авах
5.3.9. Инструкторын зөвлөлийн удирдлагад сонгогдох эрхтэй
5.3.10. Төрийн тусгай албад болон тусгай эрх үүрэг бүхий хуулийн этгээдийн алба хаагчдын галын бэлтгэлийг сайжруулахад хамтран ажиллах.

5.4. Практик буудлагын албаны инструкторын эрх:
5.4.1. Холбооны орон нутаг, албаны салбар зөвлөлийн зөвшөөрөл, тухайн албаны удирдлагын хүсэлтийн дагуу цэргийн болон тусгай алба хаагчдад практик буудлагын галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах сургалтыг хийх.
5.4.2. Холбооны салбар зөвлөлийн болон тухайн албаны удирдлагын зөвшөөрлөөр алба хаагчийг гишүүнээр элсүүлэх сургалтыг хийх.
5.4.3. Практик буудлагын спортыг алба хаагчдын дунд хавсарга байдлаар сурталчилан таниулах
5.4.4. Инструкторын зөвлөлд тамирчдын сургалтын талаар санал оруулах
5.4.5. Инструкторын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хамаарах мэдээлэл дүрмийн өөрчлөлт болон практик буудлагын сургалтын талаарх зэрэг мэдээллийг холбооны удирдлагаас авах.
5.4.6. Мэргэжлийн зэргийн шаардлага хангасан тохиолдолд журамд заагдсаны дагуу практик буудлагын инструкторын үнэмлэх, тэмдгийг авах.

5.5. Практик буудлагын албаны арга зүйч инструкторын эрх:
5.5.1. Холбооны салбар зөвлөлийн болон тухайн албаны удирдлагын санал болгосноор алба хаагчдыг практик буудлагын арга зүй, техникт сургах.
5.5.2. Инструкторын зөвлөлийн даргын зөвшөөрлийг үндэслэн тухайн албаны удирдлагын хүсэлтээр албаны инструкторыг сургах эрхтэй.
5.5.3. Алба хаагчдыг тэмцээн уралдаанд бэлтгэх, практик буудлагын спортыг албаны сургалтын хавсарга байдлаар сурталчилах.
5.5.4. Инструкторын зөвлөлд тамирчдын бэлтгэл, сургалтын талаар санал оруулах
5.5.5. Холбооны удирдлагаас өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээлэл авах
5.5.6. Холбогдох журмын дагуу шаардлага хангасан бол албаны сургалтын арга зүйч инструкторын тэмдэг, үнэмлэх авах

Зургаа. Практик буудлагын инструкторын үүрэг

6.1. Практик буудлагын спортыг идэвхтэй сурталчилна.
6.2. Холбоо болон ОУПБХ-ны нэрийг эрхэмлэж явна.
6.3. Монгол Улсад Практик буудлагын спортыг хөгжүүлэхэд түүчээлэн зүтгэнэ.
6.4. Өөрийн оршин суугаа газрын спортын арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, Холбооны салбар зөвлөлийн зөвшөөрлөөр сургалтыг явуулна.
6.5. Холбооны эрхзүйн аливаа актыг чанд мөрдөнө.
6.6. Буудлагын ур чадвар, мэргэжлийн зэргээ үргэлж ахиулан хөгжүүлнэ.
6.7. Холбооноос гаргасан хуваарийн дагуу 2 жил тутам 1-ээс цөөнгүй удаа дахин шалгалт өгнө.
6.8. Практик буудлагын спортын дүрэм, дүрмийн өөрчлөлтөд тухай бүр суралцаж, ягштал мөрдөнө.
6.9. Холбоо болон салбар зөвлөлийн заавраар жилд 5-аас цөөнгүй тамирчдыг сургана.
6.10. Монгол Улсын холбогдох хуулийн дагуу галт зэвсэг эзэмших, ашиглах эрхтэй, ямар нэгэн зөрчил гаргаж байгаагүй тамирчдыг сургана.
6.11. Монгол Улсын иргэд болон цэргийн алба хаагчид, тусгай эрх бүхий байгууллагуудын алба хаагчдад галт зэвсэгтэй аюулгүй харьцах арга барил, соёлыг идэвхтэйгээр түгээнэ.
6.12. Тэмцээн уралдаан, бэлтгэл сургалтын үед галт зэвсэгтэй эмх замбараагүй, дэг журамгүй, аюултай харьцаж байгаа үйлдлүүдийг дор бүр таслан зогсоох.
6.13. Практик буудлагын спортын дүрэм, галт зэвсэгтэй харьцах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг бүдүүлгээр зөрчих, тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд Холбооны удирдлагуудад бичгээр шууд мэдэгдэнэ.
6.14. Инструктор нь иргэний тамирчдыг сургахад Холбоо, түүний салбар зөвлөлөөс заавал зөвшөөрөл авна. Албаны сургалтыг явуулахад Инструкторын Зөвлөлийн даргаас зөвшөөрөл авна. Сургалтад хамрагдсан тамирчдын жагсаалтыг Холбооны удирдлагуудад хүргүүлнэ. Мөн гишүүнээр элссэн болон тэнцээгүй иргэний мэдээлэл зэргийг жил бүрийн 11 сарын 10-ны өдрийн дотор Инструкторын зөвлөлийн даргад бичгэн, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргэнэ. Инструкторын зөвлөлийн дарга тухайн мэдээллүүдийг инструкторын хувийн хэрэгт бүртгэн авч, шагнал урамшуулалд тодорхойлох, ажлын үр дүнг тооцоход ашиглана.

Долоо. Шагнал урамшуулал

7.1. Шагналд тодорхойлох шийдвэрийг Холбооны Инструкторын зөвлөл гаргана.

7.2. Инструкторын ажил үүргийг идэвх зүтгэлтэйгээр биелүүлсэн бол дараах шагналд тодорхойлно. Үүнд:
7.2.1. Диплом олгох,
7.2.2. Бэлэг дурсгал,
7.2.3. Цом бүхий “Оны шилдэг инструктор” цол олгох
7.2.4. Төрийн болон албаны шагнал урамшуулалд тодорхойлох.
7.3. Шагнал урамшууллыг инструкторын хувийн хэрэгт тэмдэглэнэ.

Найм. Сахилгын арга хэмжээ, хариуцлага хүлээлгэх

8.1. Үүрэг даалгавар, ажлыг биелүүлээгүй, чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээ авагдана. Үүнд:
8.1.1. Хувийн хэрэгт тэмдэглэж сануулах,
8.1.2. 1 жилийн хугацаагаар эрхийг хасах,
8.1.3. Инструкторын цолыг хураах.

8.2. Энэхүү журмын 6.7-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй бол сануулах арга хэмжээ болон 3 сарын дараа дахин шалгалт өгөх, дахин шалгалтад тэнцээгүй бол 1 жилийн хугацаанд эрхийг хасна.
8.3. Энэхүү журмын 6.9-ийн заалтыг биелүүлээгүй бол 1 жилийн хугацаатайгаар эрхийг хасна.
8.4. Инструктор тухайн жилдээ 2 дах удаагаа сануулах арга хэмжээ авагдсан бол эрхийг 1 жилээр хасна.
8.5. Сануулах болон 1 жилийн хугацаанд эрх хасах шийдвэрийг Холбооны төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн зөвшилцлийн дагуу Инструкторын зөвлөл гаргана.
8.6. Энэхүү журмын 8.1-д заасны дагуу инструкторын цолыг хураана. Инструкторын цол хураах арга хэмжээ нь эцсийн бөгөөд Инструкторын зөвлөлийн нотлох баримт, материалын дагуу Холбооны Удирдах Зөвлөл шийдвэрлэнэ.
8.7. Энэхүү журмын 6.14 заалтыг биелүүлээгүй инструкторын эрхийг 1 жилээр хасна. 6.14-т заасан зөрчил гаргаж, Холбоонд хор хохирол учруулсан бол инструкторын цолыг хураана.
8.8. Эрх нь хасагдсан инструкторын нэрсийг Холбооны албан ёсны цахим хуудаст байрлуулж болно.

Ес. Үнэмлэх, таних тэмдэг

9.1. Инструкторын үнэмлэх, таних тэмдгийн хэв, загварыг Холбооны Удирдах Зөвлөл батлана.
9.2. Инструкторын үнэмлэх, таних тэмдгийг ёс төртэйгээр гардуулна.
9.3. Инструкторын тэмдгийг цээжний зүүн талд зүүнэ.
9.4. Үнэмлэхийг гээгдүүлсэн бол салбар зөвлөлөөс гаргасан хүсэлтийн дагуу нөхөн олгоно.
9.5. Үнэмлэхийг 2 жилийн хугацаатай олгоно.

Арав. Практик буудлагын инструкторын ажлын бүртгэл
10.1. Инструктор нь Холбоо болон салбар зөвлөлд бүртгэлтэй байна.
10.2. Инструкторын бүртгэлийн хуудсыг оршин суугаа газрын салбар зөвлөлийн удирдлага хавсралт №5-ын дагуу хөтөлнө. Бүртгэлийн хуудасны мэдээлэл нь Инструкторын зөвлөлийн дарга эсвэл Инструкторын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хадгалагдаж байгаа тухайн инструкторын хувийн хэргийн мэдээлэлд үнэн зөв тусгагдана.
10.3. Холбооны инструктор нь оршин суугаа газраа өөрчилсөн тохиолдолд холбогдох мэдээллийг салбар зөвлөл болон Инструкторын зөвлөлд мэдээлнэ.
10.4. Инструкторын бүртгэлийн хуудсыг бичгээр хүссэн хүсэлтийн дагуу шуудангаар болон шуудан хүргэгчээр дамжуулан зөвхөн салбар зөвлөлийн удирдлагуудад хүргүүлнэ. Бүртгэлийн хуудсыг инструкторын гарт өгөхийг хориглоно.
10.5. Хавсралт №6-д заасны дагуу тухайн инструкторын сургасан буудагчдын тоог бүртгэлийн хуудсанд тэмдэглэнэ. Инструкторын сургалт, семинар, зэрэглэл тогтоох шалгалт, зэрэглэл ахиулах сургалтад хамрагдсан бол тухайн сургалтыг удирдагчийн гарын үсгээр баталгаажуулж бүртгэлийн хуудаст тэмдэглэнэ.
10.6. Шагнал урамшуулал, хариуцлагын арга хэмжээ, эрх хасах, цол хураасан тухай бүртгэлийг Холбооны Инструкторын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хөтөлж явуулна.

УЛААНБААТАР хот, 2011 он.