Тэмцээний дүн

“Бүгд найрамдах 94” тэмцээний дүн

“Бүгд найрамдах 94” тэмцээний дэлгэрэнгүй дүнг танилцуулъя.

Карабины төрөлд дасгал тус бүрээрх буудагчдын гүйцэтгэлийг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine verification

ГСК төрөлд дасгал тус бүрээрх буудагчдын гүйцэтгэлийг дараах файлаас үзнэ үү.

PCC verification

Карабины төрөлд дасгал бүрээрх эрэмбэлсэн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine stages

ГСК төрөлд дасгал бүрээрх эрэмбэлсэн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

PCC stages

Карабины төрлийн тэмцээний эцсийн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine overall

Карабины төрлийн багийн дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine team

ГСК төрлийн тэмцээний эцсийн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

PCC overall

ГСК төрлийн багийн дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

PCC team

Тэмцээний талаарх мэдээлэл болон шагналтнуудын талаар эндээс үзээрэй.

1 thought on ““Бүгд найрамдах 94” тэмцээний дүн”

Comments are closed.