Спортын цол, зэрэг олгох болзол

МПБХ-ны “Тэмцээний ерөнхий журам“-ын 9-р зүйл:

9.1. Холбооны гишүүдэд зөвхөн практик буудлагын тэмцээнд оролцсон амжилтаас нь хамааруулан спортын цол, зэрэг олгоно.

9.2. Спортын цолыг Холбооноос болзол хангасан гэж үзэж өргөн мэдүүлсний дагуу спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага олгоно.

9.3. Олон улсын хэмжээний мастер цол олгох болзол:
9.3.1. Практик буудлагын спортын 5-р түвшний тэмцээнд хувийн дүнгээр 1, 2, 3-р байрыг эзэлсэн бол;
9.3.2. Практик буудлагын спортын 4-р түвшний тэмцээнд хувийн дүнгээр 1-р байр эзэлсэн бол;
9.3.3. Практик буудлагын спортын 4-р түвшний тэмцээнд Overall дүнгээр 2, 3-р байр эзэлсэн бол;
9.3.4. Практик буудлагын спортын 4-р түвшний тэмцээнд Category дүнгээр 2, 3-р байрыг эзлэхдээ ялагчийн онооны 90%-д хүрсэн бол;
9.3.5. Практик буудлагын спортын 5 ба түүнээс олон улс оролцсон 3-р түвшний тэмцээнүүдэд 1, 2, 3-р байрыг хувийн дүнгээр 3-аас цөөнгүй удаа эзэлсэн бол;

9.4. Спортын мастер цол олгох болзол:
9.4.1. Эрэгтэй тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Overall дүнгээр түрүүлсэн бол;
9.4.2. Эмэгтэй тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Lady дүнгээр түрүүлэхдээ авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 85%-д хүрсэн бол;
9.4.3. Практик буудлагын спортын 3-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 90%-д хүрсэн бол;
9.4.4. Практик буудлагын спортын 4 ба 5-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 75%-д хүрсэн бол;

9.5. Спортын дэд мастер цол олгох болзол:
9.5.1. Эрэгтэй тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 2, 3-р байр эзлэхдээ авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 90%-д хүрсэн бол;
9.5.2. Эмэгтэй тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 1-р байр эзэлсэн боловч Overall дүнгээр ялагчийн онооны 85%-д хүрээгүй, мөн 2, 3-р байр эзлэхдээ авсан оноо нь Lady дүнгээр ялагчийн онооны 90% (Overall дүнгээр ялагчийн онооны 76.5%)-д хүрсэн бол;
9.5.3. Практик буудлагын спортын 3-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 85%-д хүрсэн бол;
9.5.4. Практик буудлагын спортын 4 ба 5-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр онооны 60%-д хүрсэн бол;
9.5.5. Практик буудлагын спортын 4 ба 5-р түвшний тэмцээнд 1, 2, 3-р байрыг багийн дүнгээр эзлэх үед авсан оноо нь багийг байр эзлэхэд нөлөөлсөн бол;

9.6. Улсын шүүгч цол олгох болзол:
9.6.1. Олон Улсын Практик Буудлагын Шүүгчдийн Холбоо (олон улсын нэршил нь International Range Officer’s Association буюу товчоор IROA, цаашид “ОУПБШХ” гэх)-ны шүүгчийн 2-р түвшний сургалтанд хамрагдаж, дараалсан 3 жилийн хугацаанд үндэсний хэмжээний болон олон улсын тэмцээнүүдэд 12-оос цөөнгүй удаа шүүгчээр ажилласан бол;
9.6.2. ОУПБШХ-ны шүүгчийн 3 ба түүнээс дээш түвшний сургалтанд хамрагдаж, олон улсын тэмцээнд 3 ба түүнээс олон удаа шүүгчээр ажилласан бол;

9.7. Спортын зэргийг харьяа клуб, гишүүнээс болзол хангасан гэж үзэж, өргөн мэдүүлсний дагуу Холбооны ерөнхийлөгчийн тушаалаар олгоно.

9.8. I зэрэг олгох болзол:
9.8.1. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 75%-д хүрсэн бол;
9.8.2. Практик буудлагын спортын 3-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 70%-д хүрсэн бол;
9.8.3. Практик буудлагын спортын 4 ба 5-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 55%-д хүрсэн бол;

9.9. II зэрэг олгох болзол:
9.9.1. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 70%-д хүрсэн бол;
9.9.2. Практик буудлагын спортын 3-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 60%-д хүрсэн бол;
9.9.3. Практик буудлагын спортын 4 ба 5-р түвшний тэмцээнд авсан оноо нь Overall дүнгээр ялагчийн онооны 45%-д хүрсэн бол;