Ангилал

Практик буудлагын спорт нь 6 төрлийн зэвсэг ашигладаг. Үүнд:

 • Гар буу (Handgun)
 • Карабин (Rifle)
 • Гар бууны сумтай карабин буюу ГСК (Pistol Caliber Carbine)
 • Гөлгөр гол төмөртэй урт буу (Shotgun)
 • Бага калибрийн буюу 5.6х15мм-ийн карбин (Mini rifle)
 • Хийн гар буу (Action Air)

Эдгээр зэвсгийн төрөл нь ажиллагааны зарчим, сумны тоо, нэмэлт тоноглол зэрэг техникийн онцлогоос хамааран дотроо ангилал (Division)-д хуваагддаг. Хамгийн энгийнээр тайлбарлавал буудах хурд, хугацааны хувьд эрс өөр учир хагас автомат эсвэл гар цэнэглэлттэй гэж ялгаж авч үзнэ гэсэн үг. Ямар ч тохиолдолд ангилал давхцахгүй бөгөөд тэмцээний дүнг ангилал тус бүрээр гаргадаг. Жишээлбэл гар бууны ангилал нь:

 • Production (ямарваа нэмэлт тоноглолгүй, цуврал үйлдвэрлэлийн)
 • Standard (ОУПБХ-ны стандартаар, хязгаарлалттай хүрээнд зөвшөөрсөн тоноглол бүхий)
 • Open (бүх нэмэлт тоноглолыг зөвшөөрсөн)
 • Production Optics (продакшн ангиллын зэвсэгт оптик харааны хэрэгсэл суурилуулсан)
 • Production Optics Light (дээрхтэй адил боловч сумгүй жин нь 1000гр-аас илүүгүй)
 • Revolver (хүрдэн дайзтай)

Бүх зэвсгийн төрөл нь дээрх байдлаар ангиллуудад хуваагддаг боловч практик буудлагын спортод бүрэн автомат ажиллагаатай зэвсгийг зөвшөөрдөггүй, спортын бус гэж үздэг. Хэрэв санамсаргүй байдлаар, магадгүй бүр эвдрэлийн улмаас автомат горимоор ажиллаж, гохны нэг даралтаар 2 ба түүнээс дээш сум гаргасан бол дүрэм зөрчсөн гэж үзэж тэмцээнээс хасдаг.

Практик буудлагын спортод зэвсгийн төрөл, ангиллаас гадна дэд ангилал гэдэг ойлголт бий. Ангилал нь зэвсгийн техникийн онцлогоос хамааран үүсдэг бол дэд ангилал (Category) нь буудагчийн буюу хүний онцлогоос хамаарсан ялгамж юм. Аль ч ангилал нь дотроо 6 дэд ангилалтай. Үүнд:

 • Lady буюу эмэгтэйчүүд
 • Super junior буюу 16 нас хүрээгүй хүүхдүүд
 • Junior буюу 21 нас хүрээгүй өсвөр үе
 • Senior буюу 50-59 насны ахмадууд
 • Super senior буюу 60 ба түүнээс дээш насны ахимаг насныхан

Тухайн ангилал (Division) дотор эдгээрт үл хамаарах хүмүүс буюу 21-49 насны эрэгтэйчүүд болон бүх оролцогчийн оноог нэгтгэн дүгнэж гаргасан онооны хүснэгтийг Overall Result гэдэг. Харин ангилал дотор дэд ангиллаар тооцсон онооны хүснэгтийг Category Result гэнэ. Ангилал болон дэд ангиллыг хүлээн зөвшөөрөх тодорхой шалгуур бий. Шалгуур нь тэмцээний түвшнээс хамаардаг.

Дээр дурдсан зэвсгийн төрөл, ангилал, буудагчийн дэд ангиллууд нь Олон Улсын Практик Буудлагын Холбоо (IPSC)-ны дүрэмд заасны дагуу бөгөөд хэрэв спортын дүрэм өөрчлөгдсөн бол олон улсын дүрмийг баримтална.

Тэмцээний түвшний тухай  мэдээллийг эндээс үзнэ үү.