Спортын дүрэм

Практик буудлагын тэмцээний хувьд Олон Улсын Практик Буудлагын Холбоо (IPSC)-нд хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дүрмийг баримтална. Дүрэм нь зэвсгийн төрөл тус бүрийн хувьд тус тусдаа дүрэмтэй байдаг. Англи эхийг эндээс харна уу.

Бусад буудлагын тэмцээний тухайд дүрэм болон дасгалын зааварчилгаа нь тэмцээний удирдамжаар тодорхойлогдох бөгөөд МПБХ-ны “Тэмцээний ерөнхий журам“-д заасны дагуу практик буудлагын спортын дүрэм, аюулгүй ажиллагааны зарчим, нийтлэг зааварчилгааг зохион байгуулсан, оролцсон бүхий л тэмцээндээ мөрдлөг болгодог.