Гар бууны тэмцээний дүрэм

Энэхүү дүрэм нь Олон Улсын Практик Буудлагын Холбоо (IPSC)-нд хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дүрэм юм. Англи эхийг эндээс харна уу.